Web Sitesi İletişim Formu Aydınlatma Metni

Ürün Kategorileri

Web Sitesi İletişim Formu Aydınlatma Metni

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN

HAVİN TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

WEB SİTESİ İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

 

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla HAVİN TEKSTİL İNŞAAT TAAHHÜT VE MALZEMELERİ İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Şirket; http://havin.com.tr/ adresi üzerinden iletişim formunu kullanarak iletişim bilgilerini paylaşan ziyaretçilerinin bir takım kişisel bilgilerini işlemek üzere almaktadır.

Şirket olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 

Kimlik verisi

Adınız, soyadınız

İletişim verisi

Telefon numaranız,

İletişim verisi

Eposta adresiniz

Diğer

Mesajınız (Tarafımıza iletmiş olduğunuz mesajın

 

konusu ve içeriğinde yer alabilecek bilgiler)

 

 

Yukarıda belirtilen Kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak şirket tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizden İletişim Formu kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikâyetlerin takibi ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir. 
 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Söz konusu Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. Ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, ŞİRKET tarafından, hukuki danışmanlık hizmeti alınan bürolara, denetim firmalarına, iş ortaklarına, hissedarlara, hizmet sağlayıcılarına ve HAVİN TEKSTİL İNŞAAT TAAHHÜT VE MALZEMELERİ İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ’ ne bağlı mevcut ve kurulacak şirketlere, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.


Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından açık rızaya dayanarak yukarıda belirtilen amaçlarla; elektronik ortamda web sitesi ziyaretçi beyanıyla toplanmaktadır.


Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

İ. Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

II. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

III. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

IV. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

V. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

VI. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

VII. İşlenen kişisel verilerin özellikle otomatik olarak analiz edilmesi neticesinde veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

VIII. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme


Talep İletme Yöntemi:

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalayarak, şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle veya noter aracılığıyla Şirketimizin HACIEYÜPLÜ MAH. 3093 SOKAK SS. ÜÇLER TOPLU İŞYERİ YAPI SİTESİ NO:9/L MERKEZEFENDİ/DENİZLİ adresine yazılı olarak teslim/tebliğ edebilirsiniz ya da üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden veya Kayıtlı elektronik posta(KEP) adresiniz ile şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

 

Değişiklikler:

Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak aydınlatma metninde değişiklik yapılabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmeniz uygun olacaktır.